Gåva, donation och bidrag

[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_col_pos=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_column col_sm=”9″ padding_horizontal=”0″ width=”3/4″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Gåvor och donationer till Ottilia Adelborgmuseet betraktas som bidrag. Fortsättningsvis används benämningen bidrag även för gåvor och donationer. För att en gåva ska betraktas som en gåva får den inte följas av några krav på motprestation. Om en gåva eller ett stöd förknippas med sådana krav eller andra villkor som innebär att man ska medverka i givarens marknadsföring är det fråga om sponsring eller muta. Sponsorns kostnader för marknadsföring/sponsring är avdragsgilla. Det är däremot inte kostnaden för gåvor.

 

Bidrag

Med bidrag avses medel eller annan tillgång som en givare, statlig eller icke-statlig, lämnar till Ottilia Adelborgmuseet utan att någon motprestation krävs i gengäld. En bidragsgivare får inte heller komma i åtnjutande av någon särskild förmånsställning eller ställa krav på hur uppgiften skall utföras eller på att vissa resultat skall uppnås. Däremot har givaren rätt att ställa krav på att bidraget skall användas för avsett ändamål . Avsikten är att bidraget skall förbrukas i Ottilia Adelborgmuseets verksamhet. Om en givare vill få en rapport eller annan dokumentation över uppnått resultat inom den verksamhet som finansieras med bidrag, behöver detta inte innebära att en motprestation föreligger.

 

Donationer

Ottilia Adelborgmuseet är inte en myndighet men använder definitionen av donation enligt Donationsförordningen (1998:140). En donation definieras som ”varje slag av överlåtelse av egendom till en myndighet genom gåva eller testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation eller särskild förmånsställning och där egendomen inte bildar en stiftelse”.

Ett bidrag är att betrakta som donation om det uppfyller förordningens krav för en sådan. En donation som får förbrukas i Ottilia Adelborgmuseets verksamhet redovisas som en bidragsintäkt. Den bestämning av Ottilia Adelborgmuseets verksamhet och uppgifter, som framgår av stadgar, regleringsbrev eller annat styrelsebeslut är avgörande vid en bedömning av om en donation skall accepteras eller inte. Egendom som Ottilia Adelborgmuseet tar emot som donation blir Ottilia Adelborgmuseets egendom och ska därmed ingå i Ottilia Adelborgmuseets redovisning.

En donation kan aldrig vara ersättning för en motprestation eller på annat sätt gynna donatorn eller denne närstående organisation eller person. Pengar eller annan tillgång, som Ottilia Adelborgmuseet får från en icke statlig organisation eller privatperson med det förbehållet att donationen inte får förbrukas utan endast dess avkastning blir i normalfallet att betrakta som en stiftelse. Övriga donationer som får förbrukas i sin helhet, exklusive donerade materiella anläggningstillgångar, redovisas som intäkter av bidrag. En donation är mottagen när egendomen frivilligt avskilts och överlämnats av donatorn, dvs gåvan skall vara fullbordad. Ottilia Adelborgmuseet ska därefter ha förfoganderätt till donationen och därmed till följande rättigheter och skyldigheter. Om en ändamålsbestämmelse saknas eller om den är allmänt hållen skall donationen användas inom ramen för Ottilia Adelborgmuseets verksamhet.

 

[/spb_text_block] [/spb_column] [/spb_row]