Gåvor och dona­tion­er till Ottil­ia Adel­borgmuseet betrak­tas som bidrag. Fort­sät­tningsvis används
benämnin­gen bidrag även för gåvor och dona­tion­er. För att en gåva ska betrak­tas som en gåva
får den inte föl­jas av några krav på mot­presta­tion. Om en gåva eller ett stöd förknip­pas med sådana
krav eller andra vil­lkor som innebär att man ska med­ver­ka i givarens mark­nads­föring är det frå­ga om
spon­sring eller muta. Spon­sorns kost­nad­er för marknadsföring/sponsring är avdrags­gilla. Det är
däre­mot inte kost­naden för gåvor.