Var med i vår volontärgrupp

Ottil­ia Adel­borgmuseets dagli­ga verk­samhet och under­håll dri­vs av en grupp volon­tär­er som doner­ar sin tid till oli­ka delar av museets verk­samheter, från att ta vara på sam­lin­gar­na till att erb­ju­da guid­ningar och even­e­mang. Du är även välkom­men att hjäl­pa till med att hål­la museet öppet och arbe­ta med Prost­går­dens trädgård. Om du vill vara med, skriv till oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se eller ring till museet på 0241–611 11. Beskriv gär­na vad du kan hjäl­pa till med. Välkom­men!

Samarbete med företag och organisationer

Vi välkom­nar samar­beten med före­tag och organ­i­sa­tion­er i syfte att stär­ka Ottil­ia Adel­borgmuseet och möjlig­göra utställ­ningar, even­e­mang och kurs­er. Kon­tak­ta oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se och beskriv hur ni ser på samar­bete med muséet.

Ottilia Adelborgs vänförening

Ottil­ia Adel­borgs Vän­fören­ing bil­dades år 2000. Syftet är att ver­ka för ökad kännedom om Ottil­ia Adel­borg och hennes sto­ra kul­turel­la verk­samhet som för­fattare, konstnär,hemslöjds och hem­bygdsvår­dare. Vän­förenin­gen stöd­jer även det Ottil­ia Adel­borgmu­se­um som finns i Gag­nef.

Ottil­ia Adel­borgs Vän­fören­ing arbe­tar på mån­ga sätt för att göra Ottil­ia Adel­borg mera känd. Bl a arrangeras föreläs­ningar och utställ­ningar som berör Ottil­ias intresseom­rå­den eller per­son­er i hennes närhet. Vän­förenin­gen för­val­tar ock­så ett stort antal gåvor, kon­stverk, tid­skrifter mm, som anknyter till Ottil­ia Adel­borg och som skänk­ts från såväl medlem­mar som andra per­son­er.

Genom ett medlem­skap stöd­jer Du oss i det fort­sat­ta arbetet med att spri­da kun­skap om Ottil­ia Adel­borg.

Medlems­bo­ken ”…och rit­pen­nan slog rot i Gag­nef !” av för­fattaren och Ottil­ia-kännaren Anne Marie Råd­ström, vår förs­ta hedersmedlem,skickas till Dig, till­sam­mans med välkom­st­brev mm, när vi mot­tag­it medlem­savgiften.

Årsavgift 75 kr. Bank­giro 425‑3936.

Vän­förenin­gens hem­si­da:
http://www.hembygd.se/ottilia-adelborg/

Vän­förenin­gens Face­book-grupp:
https://www.facebook.com/groups/121850561193937

Privata bidrag

Ottil­ia Adel­borgmuseet har stor bety­delse för bevaran­det och utveck­lin­gen av dräk­t­tra­di­tion, knyppling och Gag­nefs his­to­ria. Stöd till museet är en möj­lighet att bevara de sam­lin­gar om och av Ottil­ia Adel­borg som museet för­val­tar till gläd­je och nyt­ta för besökare från när och fjär­ran.

Gåva

Du bestäm­mer själv stor­leken på bidraget och till vilket ändamål det ska gå. Du kan väl­ja att skän­ka pen­gar­na i någon anhörigs eller väns namn som en gåva. Klic­ka på knap­pen “Don­era” nedan och speci­fi­cera vilken sum­ma och beskriv i med­de­lande-rutan om ni vill don­era till ett speci­fikt ändamål. Dona­tio­nen går via vår web­bu­tik och ett kvit­to skickas vid betal­ning. Var nog­grann med att ange kor­rekt namn och kon­tak­tuppgifter samt mot­ta­garens namn om det är någon annan än du själv som ska få diplomet.

Gåva via testamente

Be din tes­ta­mente­sex­eku­tor om hjälp att for­mulera tes­ta­mentet. Ange att det är Stif­telsen Gag­nefs min­nesstu­ga, organ­i­sa­tion­snum­mer 882600–7729, som är mot­ta­gare. Du kan ock­så skri­va om du vill rik­ta din gåva till något speciellt ändamål eller område inom Ottil­ia Adel­borgmuseets verk­samhet.

Gåva via utdelning av aktier

Enskil­da aktieä­gare får, utan skat­tekon­sekvenser för vare sig givaren eller mot­ta­garen, don­era sin aktieut­del­ning till allmän­nyt­ti­ga ändamål. Dona­tio­nen måste göras innan bolagsstäm­man fat­tat beslut om utdel­ning. Nedan finns ett gåvo­brev som du enkelt kan skri­va ut, fyl­la i och skic­ka till oss:

Ottil­ia Adel­borgmuseet

att. Lena Nordesjö

Kyrk­byvä­gen 36

780 41 Gag­nef

Lad­da hem Gåvo­brev här.

Läs mer om Gåva, dona­tion och bidrag.