På Ottil­ia Adel­borgmuseet för­val­tas ett rikt urval sam­lin­gar med spet­sar, kon­st, illus­tra­tioner, lit­ter­atur, folk­dräk­ter och föremål från Gag­nef. Mån­ga av föremålen är sådana som Ottil­ia Adel­borg sam­lade under sin livstid eller som don­er­ats av Adel­borgsläk­ten, sam­lin­gar som nu för­val­tas av Ottil­ia Adel­borgs vän­fören­ing, Stif­telsen Gag­nefs Min­nesstu­ga och Gag­nefs kom­mun. Sam­lin­gar­na innehåller även ett omfat­tande antal gåvor från medlem­mar ur Adel­borgss­läk­ten.

Om du forskar eller har ett lik­nande intresse av att ta del av museets sam­lin­gar, är du välkom­men att kon­tak­ta oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se.