Om webb­plat­sen
Ottil­ia Adel­borgmuseets webb­plats går bäst att tit­ta på i en mod­ern web­bläsare, exem­pelvis senare ver­sion­er av Chrome, Mozil­la, Safari, Inter­net Explor­er eller Opera. För att se videok­lipp behövs senare ver­sion­er av Flash Play­er alter­na­tivt en mod­ern web­bläsare som stöd­jer HTML5.

ottiliaadelborgmuseet.se är anpas­sad för att fungera lika bra på en van­lig dator som på mobil­tele­fon eller pekplat­ta. Har du en skärm och en mod­ern web­bläsare så ska webb­plat­sen fungera.

Stan­dard
Webb­plat­sen är byg­gd med webb­stan­dard­er och valid­er­ad html-kod. Den ska fungera väl för alla de web­bläsare som föl­jer stan­dard. Ottil­ia Adel­borgmuseet strä­var efter att webb­plat­sen ska föl­ja de rik­tlin­jer som gäller för sven­s­ka myn­digheter och W3C.

Ottil­ia Adel­borgmuseets ambi­tion är att webb­plat­sen ska vara till­gäng­lig för så mån­ga som möjligt.

Upphovs­rätt och kopierätt

Copy­right för allt mate­r­i­al på Ottil­ia Adel­borgmuseets webb­plats till­hör Ottil­ia Adel­borgmuseet, om inget annat anges. Om inte annat anges är upphovsman/-kvinna anställd/verksam vid Ottil­ia Adel­borgmuseet eller Stif­telsen Gag­nefs min­nesstu­ga.

Besökare får gär­na använ­da och kopiera mate­r­i­al från webb­plat­sen för per­son­ligt bruk om käl­la anges. All form av pub­licer­ing av mate­ri­alet från webb­plat­sen i tryck­ta skrifter, press, tele­vi­sion, video, mul­ti­me­dia, webb eller annan form av elek­tro­n­iskt media måste ske med till­stånd från Ottil­ia Adel­borgmuseet. Det­ta gäller pub­licer­ing i såväl kom­mer­siellt som icke kom­mer­siellt syfte. Kon­tak­ta oss gär­na för infor­ma­tion om pris­er för pub­licer­ing av bilder.

Länkn­ingspol­i­cy

Ottil­ia Adel­borgmuseets webb­plats har en restrik­tiv länkn­ingspol­i­cy och länkar nor­malt inte till exter­na webb­si­dor. I de fall då webb­plat­sen har några exter­na länkar är det till akti­va samar­betspart­ners som det finns en sådan överen­skom­melse med.

Per­son­uppgifter
Cook­ies
En cook­ie eller kaka är en liten textbaser­ad datafil som en webb­serv­er kan spara i webb­plats­besökarens dator. Cook­ies används för att anpas­sa en webb­plats efter besökarens önskemål, till exem­pel val av språk. Ingen per­son­lig infor­ma­tion sparas via cook­ies om besökaren.

Om du inte vill tillå­ta lagring av cook­ies i din dator kan du stän­ga av dem via inställ­ningar­na i din web­bläsare. För mer infor­ma­tion se www.pts.se/cookies.

Per­son­uppgifter vid prenumeration/tävlingar, med mera
Per­son­uppgifter som läm­nas i sam­band med prenu­mer­a­tion på nyhets­brev sparas i ett prenu­mer­antreg­is­ter och används inte i andra syften. Vill du ändra dina adres­suppgifter eller ta bort dina per­son­uppgifter kon­tak­ta Ottil­ia Adel­borgmuseet.

Om du har läm­nat per­son­uppgifter i sam­band med en tävling eller under­sökn­ing sparas uppgifter­na tills resul­tatet är klart. Uppgifter­na används inte i andra syften.

Rätt att begära infor­ma­tion
Ottil­ia Adel­borgmuseet förbinder sig att behand­la per­son­uppgifter enligt Per­son­uppgift­sla­gen (PuL).

Om du läm­nat per­son­uppgifter till Ottil­ia Adel­borgmuseet har du rätt att ta del av dem. Uppgifter som är felak­ti­ga, ofull­ständi­ga eller missvisande förbinder sig Ottil­ia Adel­borgmuseet att rät­ta till – på begäran av dig som läm­nat uppgifter­na.

Vill du veta om vi behand­lar per­son­uppgifter om dig, skic­ka en under­teck­nad begäran till oss. För mer infor­ma­tion om dina rät­tigheter enligt Per­son­uppgift­sla­gen (PuL), se: www.datainspektionen.se.

Kon­tak­ta oss med idéer och förslag
Ottil­ia Adel­borgmuseets webb­plats är under ständig utveck­ling och museet arbe­tar kon­tin­uerligt på att för­bät­tra besökarens upplevelse. Hör gär­na av dig om du tyck­er något kan bli bät­tre. Maila museet eller fyll i for­muläret på sam­ma sida.