Välkommen till Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef!

 

Ottila Adelborg

Ottil­ia Adel­borg kom till Gag­nef vid för­ra sekel­skiftet och blev fascin­er­ad av vad hon såg… det var helt naivt och full sagos­til på allt skrev hon i sin dag­bok. Det hon syf­tade på var män­nisko­r­na i sina fär­gri­ka tra­di­tionel­la kläder, men ock­så land­skapet och de tra­di­tion­er och seder som hon fick ta del av. Hon bosat­te sig i Gag­nef och bodde där till sin död 1936.

Tack vare Ottil­ia finns myck­et av dåti­dens lev­nadsvanor och han­das­k­ick­lighet beva­rade och fascinerar oss nutidsmän­niskor på sam­ma sätt. Hon fån­gade män­nisko­r­na och land­skapet på bild i sina vack­ra akvareller och teck­ningar… rit­pen­nan slog rot i Gag­nef. Byg­gnad­er och föremål från den gam­la tiden sam­lades in och berät­telser, sagor och skrönor teck­nades ner. Allt det­ta finns nu till­gäng­ligt för oss.

Planera ert BESÖK till Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef. Vi välkomnar gruppbokningar och arrangerar evenemang och föreläsningar under hela året,
boka då via vår e-postadress info@ottiliaadelborgmuseet.se.

Ottil­ia Adel­borgmuseet öppet­tider
Museet är öppet året runt
Under vin­ter­sä­songen
Lörda­gar och sönda­gar kl 12–16
Stängt 14 okto­ber och 11–31 decem­ber

Välkomna!

 

Ottilias dagbok

Evenemang

Gilla oss på Facebook