”En särskild klang i färgen”

Ottil­ia Adel­borgmuseet
24 juni – 13 augusti tis­dag-söndag kl 12–16.
14 aug — 17 sep­tem­ber lörda­gar och sönda­gar kl 12–16
 Bokn­ing för grup­per och besök andra tider se hem­si­dan www.ottiliaadelborgmuseet.se

Lind­berghallen tis­dag-fredag  27 juni-13 augusti kl 12–16

För öppet­tider se www.gagnef.se

Årets utställ­ningar utgår från fyra decen­nier av nära samar­bete, ett samar­bete som har haft och har myck­et stor bety­delse för möj­ligheter­na och utveck­lin­gen av den sven­s­ka tex­tilkon­sten. Det bör­jar med fåret och ullen, den blan­ka lång­fib­ri­ga ullen från det sven­s­ka lantrasfåret. Får­rasen som var utrot­nings-hotad i bör­jan av för­ra sek­let men som genom ett pio­njärar­bete räd­dades för att nu på 2000-talet återi­gen vara hotad. Sedan kon­sten att fär­ga ullen så att lyster och glans finns kvar, spin­na på egenkon­struer­ade mask­in­er, en avancer­ad ingen­jörskon­st i sig. Och till vävnin­gen, det utmanande arbetet helt för hand med tra­di­tionel­la tekniker och red­skap, som under decen­nier har utveck­lats till ful­länd­ning. Star­ka varsam­ma hän­der tolkar skiss­er och bud­skap så att mag­in från ullen, från fär­gen finns kvar. Väv­nad­er, ibland mon­u­men­ta­la som med sitt uttryck och utförande väck­er häp­nad och förun­dran ”är det möjligt att väva så?” Väv­nad­er som rör oss och berör oss ända in i hjärteröt­ter­na. Kop­plin­gen mel­lan Hele­na Hern­mar­ck, Wål­st­edts Tex­til­verk­stad, Alice Lund Tex­til­er och Ottil­ia Adel­borg känns både naturlig och självk­lar. Ottil­ia, kon­st­när och för­fattare kom till Dalar­na i bör­jan av 1900-talet, fascin­er­ad av folk­dräk­ter och folkkon­st, byg­gnad­er och miljö. Ottil­ia som var aktiv i bil­dan­det av Förenin­gen för sven­sk Hem­slöjd 1899 där hon vär­nade om den tex­ti­la tra­di­tio­nen och dess kvalitet hade med sig det star­ka engage­manget till Gag­nef. Ottil­ia och sys­tern Maria, tex­tilkon­st­när på Han­dar­betets Vän­ner var på alla sätt behjälpli­ga när Mary och Lennart Wål­st­edts star­tade sitt sto­ra pro­jekt med det sven­s­ka lantrasfåret och förädlin­gen av ull­pro­duk­ter. I utställ­ningar­na möts den inter­na­tionel­la tex­tilkon­stens nutid och den dåti­da lokala tex­til­tra­di­tio­nen.
Ska­parkraft, kvalitetsmed­veten­het, färggläd­je, en inspi­ra­tion för oss alla.

Ottilia Adelborgmuseets fasta utställning

Ottil­ia Adel­borgsmuseets per­ma­nen­ta utställ­ning speglar alla Ottil­ia Adel­borgs intresse- och verk­samhet­som­rå­den; kon­st, lit­ter­atur, hem­bygd, tex­tili­er, spet­sar, kul­turhis­to­ria, tra­di­tion­er och seder m.m. Museet är både ett tra­di­tionellt ”titta-på”-museum och ett där du själv kan väl­ja vad du vill ta del av.