Ottil­ia Adel­borg och hennes vän­ner skänk­te 1909 till Gag­nefs för­sam­ling 3 byg­gnad­er uppför­da på Sol­she­den och en mängd insam­lade och inköp­ta föremål. Föremålen finns doku­menter­ade och reg­istr­erade i två data­bas­er. Sam­lin­gen innehåller vardags­föremål från Gag­nef, kläder, red­skap, möbler, tex­tili­er och allt som till­hörde bon­de­samhäl­lets folk. Föremålen har förde­lats på tre sam­lin­gar som finns att till­gå dig­i­talt i museet.

  1. Min­nesstu­gans sam­ling ( ca 4000 föremål)
  2. Spetssam­lin­gen (ca 1425 spet­sar)
  3. Ottil­ia Adel­borgs per­son­arkiv*

Ottil­ia Adel­borgs per­son­arkiv innehåller brev, foto­sam­lin­gar, bib­liotek (ca 1500 ex), tid­skrifter och per­son­li­ga han­dlin­gar av oli­ka slag. Sam­lin­gen håller på att dig­i­talis­eras.

Gag­nefs Min­nesstu­ga för­val­tar ock­så Skol­museet i Djur­mo med en egen sam­ling om ca 1500 föremål, dig­i­talt reg­istr­erade.