Mar­garetha Adel­borgs far Hugo Adel­borg, kus­in­barn till Ottil­ia, var huvud­man för släk­ten när Ottil­ia avled 1936. Han tes­ta­menter­ades då en stor sam­ling kon­stverk, brev och släk­t­föremål. År 2006 kon­tak­tade Mar­garetha vår ord­förande och över­läm­nade sedan hela sam­lin­gen till Vän­förenin­gen. Kon­stverken, över 200, består i huvud­sak av akvareller, tusch- och bly­ert­steck­ningar utför­da av Ottil­ia Adel­borg, men ett 40-tal är utför­da av Ottil­ias far, Bror Jakob Adel­borg. I sam­lin­gen ingår ett 50-tal brev och brevko­rt som skick­ats mel­lan famil­jemedlem­mar­na och nära vän­ner. Ett stort antal famil­je­fo­tografi­er ingår ock­så. Bland släk­t­föremål kan näm­nas medal­jer, böck­er, mil­itära föremål mm.