När Ottil­ia Adel­borgs sys­ter Gertrud Adel­borg avled 1942, tes­ta­menter­ades en sam­ling akvareller och teck­ningar av Ottil­ia Adel­borg till Gag­nefs kom­mun att för­val­tas som en fond – Adel­borgs­ka fonden för Gag­nefs Min­nesstu­ga. Gag­nefs kom­muns kom­mun­styrelse är för­valtare av den­na fond och utgör styrelse. Sedan 2006 betrak­tas och behand­las den­na fond som stif­telse i och med nya regler som infördes då – Stif­telsen Adel­borgs­ka fonden för Gag­nefs Min­nesstu­ga.

Sam­lin­gen innehåller drygt 500 verk – i huvud­sak akvareller men ock­så teck­ningar och några oljemål­ningar från tidi­ga år. Det kanske mest kän­da ver­ket är orig­i­nalför­la­gan till 1893 års uppla­ga av Prin­sarnes blom­ster­al­fa­bet. Sedan ett par år till­ba­ka är sam­lin­gen dig­i­talis­er­ad.